Amonis

FR

Reglement van de actie “Pharma Plan”

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Apothekers” georganiseerd door de vennootschap Amonis OFP, gevestigd te 1030 Brussel, Jamblinne de Meuxplein 4, Instelling van bedrijfspensioen toegestaan op 25/02/1996 nr. 55.001, met als ondernemingsnummer 0414.082.508 (hierna ‘Amonis’).

Artikel 1: Algemeen

 1. Elke natuurlijke persoon
 2. Elke natuurlijke persoon die geen enkel Amonis-contract heeft onderschreven in zijn naam en die een beroep uitoefent als apotheker, over een RIZIV-nummer als apotheker beschikt en aan de wettelijke voorwaarden voldoet om een VAP-contract te ondertekenen, mag deelnemen aan de actie als “gesponsorde” of “kandidaat–lid”. Het peterschap/sponsoring  door een lid van Amonis is niet verplicht.
 3. Die actief lid is van Amonis OFP op 25/11/2019, die een beroep uitoefent als apotheker en over een RIZIV-nummer als apotheker  beschikt, heeft recht om als “sponsor” aan deze actie deel te nemen.
 4. De sponsors, gesponsorden en kandidaat-leden worden samen aangeduid als “de deelnemers”.
 5. De werknemers van Amonis en de leden van de Raad van Bestuur van Amonis mogen deelnemen aan de actie. Ze krijgen slecht één geschenk per deelnemer voor deze actie, onder voorbehoud dat de voorwaarden van dit reglement worden nageleefd.
 6. De werknemers van Amonis, externe partners of andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.
 7. Er wordt slechts één geschenk toegekend aan de gesponsorde persoon, zelfs als verschillende sponsors contactinformatie voor de gesponsorde persoon hebben verstrekt. Als meerdere sponsors dezelfde gesponsorde hebben gesponsord, wordt het geschenk uitgereikt aan de eerste sponsor die contact heeft opgenomen met de gesponsorde via de site jeprescrisamonis.be of ikschrijfamonisvoor.be.
 8. Zijn ook uitgesloten van de actie, alle personen die deelnemen via georganiseerde samenwerking, hetzij door op een andere manier samen te werken om hun winstkansen te vergroten, of zij die verdacht worden van fraude door Amonis.
 9. Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt elke deelnemer de regels en elke beslissing betreffende de actie die door de organisatoren moet worden ondernomen. In geval van betwisting zijn de beslissingen van de organisatoren definitief.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens overmaken (bijvoorbeeld de naam, achternaam, adres, e-mailadres, enz.).
 2. De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij overmaakt correct, actueel en volledig zijn.
 3. De informatie die als onderdeel van deze actie wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt voor contactname en het aanbieden van de geschenken. De betrokkene kan zijn / haar persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, wijzigen, verzoeken om verwijdering, zich verzetten tegen de verwerking van gegevens, de overdracht van persoonsgegevens in een gestructureerd formaat aanvragen, zijn / haar toestemming intrekken of de verwerking beperken door een schriftelijk verzoek met een recto-verso kopie van zijn/haat  identiteitskaart op privacy@amonis.be of Amonis, Privacy  Dienst, Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel. Hij/zij kan ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op dpo@3headedgiant.be. De persoonlijke gegevens die door de deelnemer worden verstrekt, worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring die toegankelijk is op http://www.amonis.be/nl/privacy. 

Artikel 3: Hoe en wanneer deel te nemen

 1. De actie begint op 25/11/2019 om 07.00 uur en eindigt op 31/12/2020 om 24.00 uur.
 2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk tijdens de actieperiode.
 3. Wil de deelname geldig zijn, dan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  1. Sponsoring
   • De sponsor is een natuurlijk persoon, een actief lid van Amonis OFP op 25/11/2019, een apotheker en heeft een RIZIV-nummer als apotheker;
   • De door de sponsor uitgenodigde natuurlijke persoon (“de gesponsorde persoon”) is geen lid van Amonis (d.w.z. er is voor hem geen contract getekend bij Amonis OFP), oefent het beroep van apotheker uit en heeft een RIZIV-nummer als apotheker;
   • Na de e-mail van de sponsor die is gegenereerd via de website jeprescrisamonis.be of ikschrijfamonisvoor.be, tekent de gesponsorde persoon een sociaal VAP- of gewoon VAP-contract bij  Amonis:
    1. De gesponsorde persoon voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in te schrijven op een VAPZ
    2. De contractuele documenten worden ondertekend en ontvangen door Amonis vóór 31/12/2020.
    3. De gesponsorde persoon heeft zijn aanvraag sociale voordelen RIZIV bij Amonis gedaan, die uiterlijk op 31/12/2020 door Amonis wordt ontvangen. De aanvraag sociale voordelen RIZIV respecteert de voorwaarden om recht te hebben op de sociale voordelen RIZIV.
    4. En / of de gesponsorde persoon stort een minimale persoonlijke bijdrage van 500€ waarvan de datum van ontvangst van de storting uiterlijk op 31/12/2020 is.
   • De sponsoring vindt plaats vóór aansluiting van de gesponsorde persoon bij Amonis OFP. Amonis OFP behoudt zich het recht voor om bewijs te vragen dat de e-mail van de sponsor naar de gesponsorde persoon is verzonden voordat de aansluitingsprocedure werd gestart. Een gesponsorde persoon kan alleen worden aanbevolen door maximaal één sponsor. Zo niet wordt het geschenk uitgereikt aan de eerste sponsor die via de website jeprescrisamonis.be of ikschrijfamonisvoor.be contact heeft opgenomen met de gesponsorde persoon.
  2. Rechtstreekse aansluiting
   • De natuurlijke persoon  (“het kandidaat-lid”) is geen lid bij Amonis (d.w.z. dat geen enkel contract op zijn naam werd ondertekend bij Amonis OFP), oefent een activiteit uit als apotheker en beschikt over een RIZIV-nummer als apotheker.
   • Het kandidaat-Lid ondertekent een contract sociaal VAP of gewoon VAP bij Amonis:
    1. Het kandidaat-lid voldoet aan de wettelijke voorwaarden om een VAPZ te ondertekenen
    2. De contractuele documenten zijn ondertekend en ontvangen door Amonis tussen 25/11/2019 en 31/12/2020.
    3. Het kandidaat-lid heeft zijn aanvraag sociale voordelen RIZIV 2019 toegewezen aan Amonis, die  uiterlijk op 31/12/2020 door Amonis wordt ontvangen. De aanvraag sociale voordelen RIZIV leeft de voorwaarden na om te genieten van de sociale voordelen RIZIV.
    4. En/of het kandidaat-lid stort een minimale persoonlijke bijdrage van 500€, waarvan de datum van ontvangst uiterlijk 31/12/2020 is.

Artikel 4: Hoe kan u genieten van het geschenk?

 1. De deelnemers die de voorwaarden in artikel 3 respecteren, ontvangen een cadeau ter waarde  van maximaal € 100.
 2. Amonis neemt contact op met de sponsor nadat de gesponsorde persoon een VAPZ-contract heeft onderschreven bij Amonis en een persoonlijke bijdrage heeft gemaakt of een aanvraag sociale voordelen RIZIV heeft ingediend  die voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 van dit reglement.
 3. De gesponsorde persoon of kandidaat-lid wordt door Amonis gecontacteerd nadat hij of zij een Amonis VAP-contract heeft afgesloten en een persoonlijke bijdrage heeft gestort of zijn of haar aanvraag sociale voordelen RIZIV heeft ingediend in overeenstemming met artikel 3 van dit reglement.
 4. De deelnemers zullen via een privébericht worden gecontacteerd om de nodige informatie te verstrekken  voor ontvangst van hun geschenk (post of telefoon).
 5. Het geschenk wordt alleen toegekend of gegeven aan de deelnemer, die – voor dit doel- kan worden gevraagd om zijn / haar identiteit te bewijzen.
 6. Deelnemers moeten hun geschenk binnen de 30 dagen aanvragen, anders verliezen ze het recht hierop. Als om redenen buiten de wil om van Amonis, geen prijs wordt uitgereikt binnen de 3 maanden na het einde van de actie, verliest de deelnemer het recht op dit geschenk en blijft het geschenk eigendom van Amonis.
 7. In het geval een deelnemer uitdrukkelijk afstand doet van zijn / haar geschenk, wordt het bewaard door Amonis.

Artikel 5: Te winnen geschenken

 1. de deelnemers kunnen het geschenk van hun keuze selecteren uit verschillende opties met een maximale waarde van 100 €.
 2. Alle geschenken zijn persoonlijk en kunnen daarom niet worden ingewisseld voor contant geld of een ander voordeel in natura.
 3. Als het geschenk wordt geweigerd of het geschenk wordt om andere redenen niet aan de deelnemers toegekend,  dan keert het geschenk terug naar Amonis.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Deelnemers erkennen dat deelname aan de actie volledig op eigen risico is.
 2. Amonis is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade in verband met deze actie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):
  1. de geschenken die ze verspreidt;
  2. de aanpassing, de onderbreking of het einde van de actie en/of de aanpassing van de geschenken;
  3. het onrechtmatig gebruik van zijn systemen door een derde partij.

Artikel 7: Rechten van Amonis

 1. Amonis  behoudt zich het recht voor om de deelname aan de actie te allen tijde op te schorten of te beëindigen indien de deelnemer handelt op enigerlei wijze in strijd met de huidige voorwaarden of met een van toepassing zijnde wettelijke bepaling, en dit zonder hem of haar hierover vooraf te informeren, en zonder dat Amonis verantwoordelijk wordt gehouden.
 2. Amonis behoudt zich het recht voor om deze actie of een deel ervan in te korten, uit te stellen, te wijzigen, door te sturen, uit te breiden, te annuleren en/of de geschenken van de actie te wijzigen in het geval dat bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de actie dit vereisen. Amonis kan als gevolg hiervan niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Er worden geen telefonische vragen over het reglement en de resultaten van de actie beantwoord.

Artikel 8: Contact

Elke vraag of opmerking over deze actie wordt uitsluitend via info@amonis.be verzonden.

Artikel 9: Diversen

 1. De voorwaarden van deze actie kunnen te allen tijde door Amonis worden aangepast. Wij adviseren u om ze regelmatig te raadplegen.
 2. Onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring zijn van toepassing op deze actie en kunnen worden geraadpleegd op http://www.amonis.be/nl/privacy.
 3. Amonis behoudt zich het recht voor om het toekennen van een geschenk te annuleren indien een of meer van de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd.
 4. Op straffe van uitsluiting, waarbij de poststempel als bewijs geldt, moeten alle klachten over, met name de toekenning van de geschenken en de levering of ontvangst van het geschenk, binnen de 14 dagen na het verstrijken van de termijn van de actie worden toegezonden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt elke aanspraak op schadevergoeding.
 5. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze voorwaarden en alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken op het grondgebied waar de hoofdvestiging van Amonis is gelegen.